Trwa przesyłanie formularza, prosimy czekać.

System monitoringu pojazdów gps 42-298-70-70 Logowanie Załóż konto

regulamin do 30-09-2015

 Regulamin korzystania z serwisu TRAKERO.pl

CZĘŚĆ PIERWSZA §1 Postanowienia ogólne Administratorem serwisu TRAKERO.pl jest firma VE SYSTEMS  z siedzibą w Łodzi, 93-490, ul. Pabianicka 119/131 lok.21. Aktualne dane firmy w tym dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail) umieszczone są na stronie https://trakero.pl/kontakt Administrator serwisu VE SYSTEMS zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu VE Systems. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie: • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu TRAKERO.pl. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna może być użytkownikiem pod warunkiem, że jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy jedynie przeglądania serwisu VE Systems. Wszelkie inne (aniżeli przeglądanie) formy korzystania z serwisu są zastrzeżone wyłącznie dla użytkowników pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych; • Serwis TRAKERO (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie TRAKERO.pl składających się na serwis TRAKERO, umieszczony na stronie głównej http://www.TRAKERO.pl/, umożliwiający w szczególności przeglądanie mapy Polski oraz wyświetlanie pozycji urządzeń. • Konto – konto użytkownika dostępne w serwisie TRAKERO.pl. • Serwery VE Systems – serwery VE Systems, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis TRAKERO.pl; • Usługobiorca– podmiot korzystający z Usług VE Systems, który jest stroną Umowy o świadczenie usług monitoringu pojazdów i jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z 2004r. z późn. Zmianami). • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.Zmianami). • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. • System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. • Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej. • Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez VE Systems na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin na podstawie Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów. • Regulamin – niniejszy regulamin. • Umowa – umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, na podstawie, której VE Systems zobowiązuje się do świadczenia usługi monitoringu pojazdów zgodnie z Regulaminem, a Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych Regulaminem. • Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania, stanowiący Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. • Rachunek za usługę – faktura VAT, na podstawie, której Usługobiorca uiszcza opłaty za usługi. • Urządzenie monitorujące – urządzenie monitorujące posiadające certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami wydany przez uprawniony organ, nabyte na podstawie Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów §2 Poufność danych 1. VE Systems zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Usługobiorców, a także informacji o świadczonych na rzecz Usługobiorców usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych. 2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez VE Systems, jeżeli stanowi to przedmiot usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego VE Systems lub strony w Umowie o świadczenie usługi monitoringu postanowiły inaczej. 3. VE Systems zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu. CZĘŚĆ DRUGA Rodzaje i zakres świadczonych Usług objętych Regulaminem §3 Rodzaje i zakres świadczonych Usług 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do Usług określonych w Cenniku i obejmuje w szczególności następujące usługi: a) udostępnienie aplikacji monitoringu urządzeń, b) aktywację monitoringu urządzeń, c) transmisję danych, d) usługę monitoringu urządzeń obejmującą automatyczne monitorowanie sygnałów z lokalizatorów monitorujących i udostępnianie ich w formie elektronicznej w postaci zbiorczych danych tabelarycznych oraz punktów naniesionych na mapę w formie elektronicznej dostępnych poprzez zalogowanie się z użyciem otrzymanego od VE Systems loginu oraz hasła dostępowego na stronie www pod adresem www.TRAKERO.pl , e) zwiększenie funkcjonalności aplikacji monitoringu w ramach dodatkowych pakietów, których rodzaje i zakres są określone w Cenniku, stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, f) aktywację oraz dezaktywację dodatkowych pakietów. 2. W ramach Umowy VE Systems świadczy usługi w szczególności w określonym poniżej zakresie: a) umożliwienia Usługobiorcy dostępu do panelu klienta flotowego w ramach aplikacji zlokalizowanej pod adresem www.TRAKERO.pl (dopuszcza się zmianę adresu sieciowego po wcześniejszym poinformowaniu Usługobiorcy). W przypadku nabycia przez klienta pakietów zwiększających funkcjonalność aplikacji monitoringu pojazdów tylko dla niektórych urządzeń monitorujących nabytych przez Usługobiorcę VE Systems może udostępnić odrębnie panele klienta flotowego dla urządzeń monitorujących korzystających z pakietów dodatkowych oraz dla urządzeń monitorujących z nich nie korzystających, b) przekazania dostępu do konta klienckiego nastąpi po otrzymaniu przez VE Systems podpisanego egzemplarza Umowy i polega na przekazaniu loginu oraz hasła dostępowego, c) archiwizacji danych geopozycjonujących urządzeń monitorujących przez okres minimum jednego miesiąca od dnia ich pozyskania z urządzeń monitorujących pozostających w dyspozycji Usługobiorcy. 3. VE Systems oświadcza, iż świadczenie usług następuje w zakresie własnego systemu teleinformatycznego, jednakże z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnych osób trzecich, posiadających stosowne uprawnienia w tym zakresie, na podstawie zawartych z nimi umów. CZĘŚĆ TRZECIA Warunki świadczenia usług §4 Zasady ogólne świadczenia Usług 1. VE Systems świadczy usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku bądź indywidualnej ofercie, jeżeli taka została złożona Usługobiorcy. 2. VE Systems będzie rozszerzał zakres świadczonych usług w miarę powstawania nowych możliwości technicznych. 3. VE Systems może rozszerzać zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu. §5 Warunki techniczne, zagrożenia 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się VE Systems są następujące: a) urządzenie monitorujące o numerze seryjnym oraz IMEI wskazanym w Umowie podłączone do zasilania w pojeździe będącym przedmiotem monitoringu, b) połączenie z siecią Internet, c) przeglądarka stron WWW – Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub przegladarka Mozilla Firefox 32  lub nowsza, przeglądarka Google Chrome. Zalecana rozdzielczość ekranu to minimum 1280 x 800.   §6 Dostęp do usług 1. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usługi po zawarciu Umowy, w dacie rozpoczęcia świadczenia Usług przez VE Systems, o którym mowa w § 14. 2. VE Systems zabezpiecza dostęp do Usług poprzez wprowadzenie loginu oraz hasła dostępu, które przekazywane są Usługobiorcy po otrzymaniu podpisanego egzemplarza Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadku jej braku w formie pisemnej listem skierowanym na adres siedziby Usługobiorcy. 3. VE Systems zaleca zmianę hasła dostępu w panelu ustawień aplikacji na unikalne, jednakże VE Systems nie przechowuje haseł w wersji niezakodowanej i nie ma możliwości odzyskania hasła dostępu wprowadzonego do systemu. W przypadku utraty hasła dostępu VE Systems na pisemny wniosek Usługobiorcy przekaże w formie pisemnej nowe hasło dostępu obowiązujące w miejsce utraconego. 4. Wszelkie informacje o Usługach oraz hasłach dostępu przekazywane będą wyłącznie osobie uprawnionej do reprezentacji Usługobiorcy. §7 Prace konserwacyjne 1. VE Systems zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Usług przez Usługobiorców. 2. Terminy wskazanych powyżej prac konserwacyjnych oraz przewidywany czas ich trwania będą publikowane na stronie www.TRAKERO.pl przed rozpoczęciem prac. 3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego VE Systems zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. § 8 Opłaty 1. VE Systems świadczy usługi odpłatnie, chyba, że w Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. 2. Opłaty za Usługi świadczone Usługobiorcom, taryfy oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Cenniku. VE Systems zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych, dodatkowych sposobów informowania Usługobiorców o sposobach naliczania opłat. 3. VE Systems zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych Usług, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów. 4. VE Systems zawiadamia Usługobiorców o zmianie opłat lub zasad ich naliczania przez ogłoszenie na stronie www.TRAKERO.pl, przed wprowadzeniem tych zmian z określeniem daty wejścia w życie zmienionego Cennika. 5. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać aktualnych Usługobiorców po upływie ich okresu rozliczeniowego. Pozostałe zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie Cennika. 6. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie wymagają jej wypowiedzenia, ani zmiany. 7. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich. 8. Usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za Usługi w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie. 10.Usługobiorca upoważnia VE Systems do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. § 9 Zasady naliczania opłat 1. W ramach Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów Usługobiorca może wybrać jedną z taryf określonych w Cenniku. 2. Opłata za Usługi w taryfach jest pobierana z góry, co miesiąc w odniesieniu do każdego z nabytych urządzeń monitorujących. Opłata za pakiet dodatkowy OCHRONA zwiększający funkcjonalność Usługi jest pobierana z góry, co miesiąc. § 10 Rachunki za Usługi 1. Opłaty za Usługi należne zgodnie z tytułu świadczenia usługi monitoringu pojazdów, naliczone zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone są w Rachunku za Usługę stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez VE Systems w okresach rozliczeniowych nie krótszych niż miesiąc. 2. VE Systems jest zobowiązany określić w Rachunku za Usługę okres rozliczeniowy, za który wystawiony został rachunek. 3. Rachunek za Usługę przesyłany jest na adres Usługobiorcy pocztą , pocztą email, lub udostępniony w inny, ustalony z Usługobiorcą, sposób.   § 11 Sposób płatności 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty należności określonej w Rachunku za Usługę w terminie podanym na Rachunku za Usługę i na wskazany w nim rachunek bankowy VE Systems. 2. Za dzień zapłaty rachunku za usługę uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy VE Systems lub wpłaty należności do kasy VE Systems. 3. W razie zwłoki z zapłatą którejkolwiek płatności, Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić na rzecz VE Systems odsetki ustawowe za czas opóźnienia poczynając od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności rachunku za usługę. 4. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty. 5. Uiszczone przez Usługobiorcę opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec VE Systems. Dokonane wpłaty zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie. CZĘŚĆ CZWARTA Warunki zawierania umów i rozpoczęcia świadczenia Usług oraz rozwiązywania umów §13 Rozpoczęcie świadczenia usług 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług jest zawarcie Umowy. 2. VE Systems zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług natychmiast od podpisania umowy. § 14 Zawarcie Umowy 1. Umowa zostaje zawarta z osobą, będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia umowy oraz okaże aktualne oryginały lub poświadczone kopie dokumentów wymaganych przez VE Systems, w szczególności dokumentów firmowych w tym zaświadczenia o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, numeru REGON oraz aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 2. W imieniu VE Systems Umowę zawiera osoba uprawniona do reprezentacji VE Systems lub legitymująca się pełnomocnictwem, obejmującym powyższy zakres, udzielonym przez osoby uprawnione do reprezentacji VE Systems. 3. W przypadku zawarcia Umowy przez podmiot reprezentujący przedsiębiorcę, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, warunkiem zawarcia Umowy jest okazanie oryginału lub poświadczonej kopii dokumentów potwierdzających jego umocowanie do działania w powyższym zakresie. 4. Umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów może dotyczyć jednej z taryf określonych w Cenniku oraz Regulaminie, niezależnie od ilości zakupionych przy jej zawarciu urządzeń monitorujących. W przypadku zakupu urządzeń w ramach różnych taryf z Usługobiorcą zawarte zostaną odrębne Umowy dotyczące poszczególnych taryf. § 15 Czas trwania Umowy 1. Umowa o świadczenie usługi monitoringu pojazdów zawierana jest na czas określony 12 miesięcy liczony od daty przekazania urządzenia monitorującego, a po jego upływie przekształca się w Umowę zawartą na czas nieoznaczony. 2. Usługobiorca w terminie 30 dni przed datą przekształcenia Umowy zawartej na czas określony w umowę zawartą na czas nieokreślony może zrezygnować z dalszego świadczenia Usług, przesyłając VE Systems oświadczenie o braku zamiaru kontynuacji Umowy złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Aktywacja pakietów dodatkowych następuje na czas nieokreślony, na zasadach i warunkach wskazanych w odniesieniu do poszczególnych pakietów dodatkowych w Cenniku. § 16 Przyczyny odmowy, odstąpienie od Umowy 1. VE Systems ma prawo odmówić zawarcia Umowy lub odstąpić od Umowy w terminie siedmiu dni od jej podpisania w przypadku, gdy Usługobiorca: a) odmawia okazania lub umożliwienia skopiowanie dokumentów wymienionych w § 15 lub gdy okazane dokumenty budzą wątpliwości co do ich autentyczności, b) poda błędne lub nieaktualne dane wymagane przy zawarciu Umowy, c) nie przedstawi urzędowego potwierdzenia swoich danych osobowych, jeśli VE Systems takiego potwierdzenia zażąda, d) jego poprzednia umowa z VE Systems została rozwiązana z powodu braku terminowego regulowania płatności bądź innego naruszenia postanowień regulaminu, e) nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z VE Systems. 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku braku rozpoczęcia świadczenia Usług stanowiących przedmiot Umowy w terminie określonym w §13. §17 Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy 1. W terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy Usługobiorca nie może przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, z zastrzeżeniem §20 niniejszego Regulaminu. §18 Zmiana danych 1. Usługobiorca jest zobowiązany poinformować VE Systems na piśmie (emailem na info@trakero.pl) skierowanym do Działu monitoringu pojazdów TRAKERO o wszelkich zmianach dotyczących swoich danych zawartych w Umowie w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian. 2. W przypadku zmiany danych zawartych w Umowie VE Systems może wezwać Usługobiorcę do przedstawienia oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów określonych w §15, które Usługobiorca obowiązany jest przedstawić. 3. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Usługobiorcę może stanowić dla VE Systems podstawę do zawieszenia świadczenia Usług. 4. VE Systems nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z braku posiadania aktualnych danych. §19 Zmiana zakresu świadczonych Usług 1. Usługobiorca może dokonywać zmiany zakresu świadczonych na podstawie Umowy Usług. 2. Zmiana zakresu świadczonych na podstawie Umowy Usług następuje na wniosek Usługobiorcy zgłoszony w Dziale Obsługi Klienta VE Systems za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź w formie pisemnej w zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany. 3. Lista dostępnych zmian dokonywanych na podstawie zgłoszenia w formie elektronicznej oraz zmian wymagających zgłoszenia w formie pisemnej dostępna jest w Dziale Obsługi Klienta VE Systems. 4. Zmiana zakresu Usług w związku z nabyciem nowych urządzeń monitorujących, aktywacji nowych pakietów dodatkowych bądź dezaktywacji dotychczasowych pakietów dodatkowych nie wymaga zmiany Umowy. 5.W powyższych przypadkach Usługobiorca upoważnia VE Systems do sporządzenia kolejnego załącznika do umowy wskazującego numery seryjne nowych urządzeń, numery IMEI monitorujących bądź urządzeń, dla których Usługobiorca aktywował nowe pakiety dodatkowe lub dezaktywował dotychczasowe pakiety dodatkowe. Usługobiorca każdorazowo otrzyma załącznik tym samym potwierdzając jego akceptację bez zastrzeżeń. W przypadku nabycia nowych urządzeń monitorujących Usługobiorca otrzyma załącznik wraz z przekazywanymi urządzeniami. 6. Rozpoczęcie świadczenia nowych Usług następuje w dacie zgłoszenia wniosku, o którym mowa pkt. 2 powyżej, a w przypadku zmiany zakresu świadczenia usług w związku nabyciem nowych urządzeń monitorujących w terminie określonym w §13 pkt.2 niniejszego Regulaminu. §20 Zmiana użytkownika urządzenia monitorującego 1. Usługobiorca może udostępnić korzystanie z usługi monitoringu pojazdów osobom trzecim (zarówno fizycznym, jak i prawnym) poprzez udostępnienie lub sprzedaż urządzenia monitorującego. 2. Udostępnienie korzystania z usługi monitoringu pojazdów wymaga każdorazowo zgody VE Systems wyrażonej w formie pisemnej na wniosek Usługobiorcy zawierający informację o zamiarze udostępnienia korzystania z usługi monitoringu pojazdów osobie trzeciej, oznaczenie tej osoby oraz warunki, na jakich udostępnienie to ma nastąpić. VE Systems zastrzega sobie prawo niewyrażenia zgody na udostępnienie korzystania z usługi na określonych przez Usługobiorcę warunkach lub wskazanemu podmiotowi. 3. Udostępnienie korzystania z usługi monitoringu pojazdów osobom trzecim nie oznacza i nie może wiązać się z przeniesieniem praw i obowiązków Usługobiorcy powstałych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów, w szczególności w zakresie ciążącego na Usługobiorcy obowiązku uiszczania opłat z tytułu świadczonych usług. §21 Zawieszenie świadczenia Usług 1. VE Systems ma prawo zawiesić świadczenie usługi monitoringu pojazdów wobec wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a) powzięcia wiadomości przez VE Systems, iż dane podane przez Usługobiorcę w Umowie są błędne bądź nieaktualne, b) niedopełnienia obowiązków określonych w §19, c) nieuregulowania przez Usługobiorcę zobowiązań wobec VE Systems. 2. W sytuacji wystąpienia jednej z powyższych okoliczności VE Systems w formie pisemnej wezwie Usługobiorcę do niezwłocznego usunięcia zaistniałych przeszkód w świadczeniu Usług ,wyznaczając ku temu stosowny termin w zależności od rodzaju naruszenia oraz informując jednocześnie o zawieszeniu świadczenia Usług. 3. W przypadku nieusunięcia przez Usługobiorcę przeszkód wskazanych w pkt. 1 w wyznaczonym terminie VE Systems będzie uprawniony do rozwiązania Umowy stosownie do postanowień §23. §22 Rozwiązanie Umowy 1. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia otrzymania pisma przez Dział Obsługi Klienta. 2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę zawartą na czas określony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres Działu Obsługi Klienta firmy VE Systems. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony jest od dnia wysłania listu poleconego. W przypadkach, gdy czas trwania Umowy jest oznaczony, w razie wcześniejszego wypowiedzenia przez Usługobiorcę Umowy, VE Systems może obciążyć go kosztami wynikającymi z tego tytułu, w szczególności należnymi miesięcznymi opłatami abonamentowymi do czasu końca umowy. 3. VE Systems ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie usługi monitoringu pojazdów z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez pisemne oświadczenie przekazane na adres Usługobiorcy. 4. VE Systems ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części opłaty w następujących przypadkach: a) zwłoki Usługobiorcy w zapłacie należności wynikających z rachunków za usługę, o których mowa w §11, za dwa pełne okresy płatności, b) stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów prawa, c) podania błędnych lub nieaktualnych danych w Umowie i ich nieuzupełnienia we wskazanym przez VE Systems terminie stosownie do treści §22, d) stwierdzenia, że Usługobiorca używa urządzenia bądź urządzeń monitorujących niezgodnie z Umową oraz Regulaminem, e) wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, f) przeniesienia praw i obowiązków Usługobiorcy wynikających z Umowy w związku z udostępnieniem korzystania z usługi monitoringu pojazdów lub w przypadku udostępnienia korzystania z usługi monitoringu pojazdów pomimo niewyrażenia zgody przez VE Systems 5.Usługobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez VE Systems warunków Umowy. Przez rażące nieprzestrzeganie umowy rozumie się: a) nieregulowanie opłat abonamentowych, przez co najmniej trzy pełne okresy abonamentowe b) sabotowanie urządzeń pomiarowych w szczególności używanie kart sim poza urządzeniami. 6. Z dniem rozwiązania Umowy VE Systems zaprzestaje świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług objętych rozwiązaną Umową. 7. W przypadku rozwiązania Umowy nie podlegają zwrotowi opłaty jednorazowe. §23 Wygaśnięcie Umowy 1. Umowa wygasa wskutek: a) upływu czasu, na jaki została zawarta Umowa na czas określony w przypadku złożenia oświadczenia o braku zamiaru kontynuacji Umowy w trybie §15, b) ogłoszenia upadłości Usługobiorcy lub postawienia go w stan likwidacji, c) śmierci Usługobiorcy. 2. W dacie stwierdzenia jednej z wyżej wymienionych przesłanek VE Systems zaprzestanie świadczenia Usług wynikających z Umowy. CZĘŚĆ PIĄTA § 24 Odpowiedzialność 1. VE Systems ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za szkody powstałe w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy, wyłącznie na zasadzie winy umyślnej. 2. Odpowiedzialność VE Systems dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści i ograniczona jest do 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. 3. VE Systems nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usług wynikający z przyczyn od niego niezależnych. 4. VE Systems nie odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi monitorowania będących następstwem w szczególności: a) siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec, b) nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych z którymi współpracuje system a mianowicie miedzy innymi GPS, GPRS (transmisja danych z wykorzystaniem sieci telefonii komórkowych), c) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), d) błędnego logowania Usługobiorcy, e) prowadzonych stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu prac konserwacyjnych, f) korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, g) braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, h) innych okoliczności, za które w myśl przepisów kodeksu cywilnego zobowiązany do świadczenia nie ponosi odpowiedzialności. 5. VE Systems nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaniedbania przez Usługobiorcę obowiązkowi zapewnienia unikalności i bezpieczeństwa hasła dostępowego w sposób uniemożliwiający jego pozyskanie przez osoby trzecie. W takim przypadku Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność, również względem osób trzecich za wykorzystanie danych pochodzących z systemu przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. 6. VE Systems nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, którym Usługobiorca udostępnił korzystanie z usługi monitoringu pojazdów w oparciu o postanowienia §21 niniejszego Regulaminu. VE Systems nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udostępnieniem bądź korzystaniem z usługi monitoringu pojazdów przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem systemu. 7. W przypadku udostępnienia korzystania z Usługi w oparciu o postanowienia §21 niniejszego Regulaminu wszelką odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Usługobiorca. Osoby trzecie nie są uprawnione do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec VE Systems. 8. W przypadku niewywiązania się bądź nienależytego wywiązania się z postanowień Umowy, z wyłączeniem sytuacji, za które VE Systems nie ponosi odpowiedzialności, na pisemny wniosek Usługobiorcy VE Systems przyznaje odszkodowanie: a) za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług oferowanych dla Usługobiorcy w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty za Usługę, b) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług dodatkowych nie objętych opłatą abonamentową, za które pobierane są dodatkowe opłaty zgodnie z Cennikiem w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za daną Usługę dodatkową, c) za każdy dzień przerwy w świadczeniu poszczególnych usług wliczonych w opłatę abonamentową w wysokości 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej, dla numeru urządzenia monitorującego, którego dotyczy przerwa w świadczeniu Usług, bez względu na to ilu Usług przerwa dotyczy. 9. Wysokość odszkodowania z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umowy nie może przekroczyć 6-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. 10. Usługobiorca nie może bez pisemnej zgody VE Systems dokonywać potrącenia ewentualnych swych wierzytelności wobec VE Systems z bieżących wierzytelności VE Systems. CZĘŚĆ SZÓSTA Tryb postępowania reklamacyjnego § 25 Reklamacje 1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje mogą być składane w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym do Działu Reklamacji na następujący adres VE Systems., Dział Reklamacji ul. Pabianicka 119/131 lok.21, 93-490 Łódź. 4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wysłania listu poleconego do VE Systems zawierającego zgłoszenie reklamacyjne. 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Usługobiorcy, b) wskazanie numeru Umowy, c) określenie przedmiotu reklamacji, d) przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje. 6. W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku za usługę Usługobiorca zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku. 7. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane do czasu uzupełnienia danych i usługobiorca zostanie powiadomiony o tym fakcie. 8. Reklamacje rozpatruje VE Systems. 9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. 10. O rozpatrzeniu reklamacji Dział Reklamacji poinformuje Usługobiorcę w piśmie zawierającym stanowisko VE Systems w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym. 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Usługobiorcy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 20 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji. 12. W wypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca ma prawo wnieść pisemne odwołanie do Działu Reklamacji firmy VE SYSTEMS w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma informującego o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wniesienie odwołania nie wpływa na obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zgodnie z ust. 10 powyżej. Usługodawca odpowie na odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia listu do Działu Reklamacji firmy VE SYSTEMS. CZĘŚĆ SIÓDMA Postanowienia końcowe § 26 Zmiana Regulaminu 1. VE Systems ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w witrynie WWW o następującym adresie www.TRAKERO.pl . 2. VE Systems poinformuje Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu, przesyłając im zawiadomienie o zmianie Regulaminu określające datę jego wejścia w życie oraz wskazując zakres zmian Regulaminu na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie bądź za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego po uruchomieniu aplikacji monitoringu pojazdów, nie później niż w terminie 7 dni przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu określoną w zawiadomieniu. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Usługobiorcy o wypowiedzeniu Umowy winno zostać złożone w formie pisemnej i dotrzeć do VE Systems najpóźniej w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin liczony jest od daty wysłania listu poleconego. 4. Jeżeli oświadczenie Usługobiorcy nie dotrze do VE Systems w podanym powyżej terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. §27 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez VE Systems indywidualnych Umów dotyczących świadczenia Usług pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. §28 Prawo właściwe, rozwiązywanie sporów, nagłówki 1. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień. 2. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów podlegają prawu polskiemu. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu bądź umów o świadczenie usługi monitoringu pojazdów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby VE Systems.   Załącznik nr 1 (do Regulaminu świadczenia usługi monitoringu pojazdów) Cennik świadczenia usług monitoringu pojazdów. Oferta ważna od 24.08.2012r. (Wszystkie niżej wymienione ceny są cenami netto) 1. W ramach Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów Usługobiorca może wybrać jedną z taryf zgodnie z poniższą specyfikacją:

Ceny pakietów

Funkcjonalność Nazwa pakietu
Brązowy Ochronny Platynowy Logistyczny
Aktualizacja pozycji pojazdu 4 min 10sek – 1min
Historia tras 30 dnilub zgodnie z indywidualnym zapisem w umowie 360 dnilub zgodnie z indywidualnym zapisem w umowie
Inteligentne rozpoznawanie zakrętów(Dokładne odwzorowanie trasy) TAK
Dane szczegółowe tras TAK TAK
Raporty odległości TAK TAK
Raporty postojów TAK
Raporty prędkości TAK
Drukowanie tras TAK
Funkcja „moje miejsca” TAK
Raporty Excel TAK
Raporty spalania TAK
Faktury paliwowe TAK
Współpraca z sondą paliwa TAK
Współpraca z alarmem samochodowym NIE TAK
Współpraca z czujnikiem DPS (Chroni przed odholowaniem i wrzuceniem na lawetę) NIE NIE
Powiadomienia SMS TAK TAK
Sprawdzenie pozycji za pomocą SMS-a TAK
Zdalne odcięcie zapłonu NIE TAK
Miesięczny koszt zgodnie z podpisaną umową zgodnie z podpisaną umową
Pakiety umożliwiają monitoring on-line na terenie całej Polski 2. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie usługi monitoringu pojazdów w ciągu miesiąca kalendarzowego abonament zostanie naliczony proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca tegoż miesiąca począwszy od daty zawarcia Umowy. 3. W trakcie obowiązywania Umowy o świadczenie usług monitoringu pojazdów na czas określony Usługobiorca nie może zmienić taryfy na inną niższą taryfę. PAKIETY DODATKOWE 4. W ramach umowy Klient ma możliwość wykupienia dodatkowych pakietów rozszerzających funkcjonalność aplikacji monitoringu zgodnie z tabelą poniżej. Dodatkowe pakiety (opcjonalne)
Nazwa pakietu Miesięczny koszt
Pakiet EU zgodnie z podpisaną umową
Pakiet Świat zgodnie z podpisaną umową
Pakiet EU umożliwia monitoring on-line na terenie całej Unii Europejskiej Pakiet Świat umożliwia monitoring on-line w większości krajów całego Świata 5. Opłaty za pakiety dodatkowe zwiększające funkcjonalność aplikacji są pobierane z góry, co miesiąc. Miesięczna opłata za pakiet w kwocie określonej w niniejszym cenniku jest naliczana począwszy od miesiąca, w którym Usługobiorca dokonał aktywacji pakietu i nie podlega proporcjonalnym umniejszeniom. 6. Aktywacja każdego z pakietów dodatkowych następuje na okres minimum 1 miesiąca. 7. W przypadku wybrania taryfy z powiadomieniami sms, co miesiąc na koncie użytkownika będzie 20 sms-ów do wykorzystania na powiadomienia o następujących stanach alarmowych: • Włączony alarm w samochodzie • Wykryto nieautoryzowane ruszenie pojazdu • Wciśnięto przycisk anty-napadowy w pojeździe 8. Wysłanie powiadomień jest zależne od odpowiedniej konfiguracji aplikacji przez Usługobiorcę na stronie TRAKERO, oraz podłączeniu wszystkich czujników w pojeździe przez usługobiorcę podczas montażu lub autoryzowanej stacji montażu. VE Systems nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Usługobiorcy skutki wynikające z błędnego montażu. 9. Pakiet UE umożliwia monitoring pojazdów również poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,  Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. 10. W przypadku wykupienia przez Usługobiorcę pakietu UE VE Systems nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie systemów telekomunikacyjnych zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych, których łącza są wykorzystywane do transmisji danych dot. pozycji pojazdów i tym samym nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi monitoringu pojazdów poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej. VE Systems dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi przy wykorzystaniu systemów telekomunikacyjnych operatorów zagranicznych. 11. Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z dodatkowych pakietów (dezaktywacja pakietu). Aktywacja/dezaktywacja pakietów jest bezpłatna. Pakiety można dezaktywować z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 12. Chęć aktywacji/dezaktywacji pakietów dodatkowych Usługobiorca może zgłosić do Działu Obsługi Klienta na adres info@trakero.pl , za pomocą poczty tradycyjnej na adres VE Systems. 13. W ciągu 12 miesięcy od zawarcia Umowy Usługobiorca nie może zawiesić świadczenia usług ani przenieść na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług monitoringu pojazdów bez zgody VE Systems. 14. Wszelkie opłaty zamieszczone w cenniku są wyrażone są w złotych polskich. 15. Usługi oraz urządzenia monitorujące podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.